ผลิตภัณฑ์ล่าสุด


“ต่อสู้ 5 ศัตรูความขาว* ที่เข้าจัดการ 5 ศัตรูหลัก
ได้แก่ ความเหลือง ความเก่าเทา เหงื่อไคล
ความหมองและสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ผ้าดูเก่า
ให้คงความขาวใหม่ได้